Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” –Етап І” поради удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

РЕШЕНИЕ № 1276

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р България за 2011 година, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 30% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.4-04/2009/002 „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала”-Етап-І”, явяващ се 145 546,59 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и петдесет и девет стотинки/ със срок на валидност до м.декември 2011 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

Приложение: І:Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/