Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1277

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 2а ал. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет приема актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., както следва:

1.1. В глава ІІ „Придобиване в собственост на нови обекти”, в т.2 „Имоти или обекти, които ще бъдат придобити в резултат на принудително отчуждаване и ново строителство”, се създава нова точка:

„2.2. обекти от първостепенно значение:

 • улици в обхвата на ПУП – план за улична регулация /план за регулация на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната общинска собственост/ - окончателен проект, като част от етап на приетия предварителен проект – ПРЗ в зоната на пътен възел „Качица”, приет с решение №1263 по протокол №85 от 24.03.2011 г. на Великотърновски общински съвет;
 • ПИ с идентификатор №10447.515.7352 по КККР на гр. Велико Търново – Ѕ ид. ч. от имота, целия с площ от 800 кв.м.;
 • Обект „Обществено-обслужващ път от км. 0+000 до км. 0+505.90”, местност „Трошана”, землище гр. Велико Търново, в обхвата на влязъл в сила ПУП, приет с Решение №619/18.06.2009 г. на Великотърновски общински съвет.”
 •  

  ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/