Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества през 2010 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

 

РЕШЕНИЕ № 1278

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Информация за дейността на търговските дружества през 2010 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/