Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново за 2010 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1279

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2010г. в размер на 29 000лв. (двадесет и девет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2011 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2010г.

3. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2011г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/