Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на списък за 2011 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение.

 

РЕШЕНИЕ № 1290

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

 

1. Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - общо 326 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици,чиито имоти са отчуждени за общински нужди 0 броя;

- резервни жилища 20 броя;

- ведомствени жилища 19 броя.

 

ОБЩО ЖИЛИЩА 365 БРОЯ

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/