Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

 

РЕШЕНИЕ № 1293

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за построяване на еднофамилна жилищна сграда на два етажа със ЗП в размер на 67,50 кв.м. върху земя частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ /западна част/ от строителен квартал №3741 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Картала”, ул. „Александър Бурмов”, а съгласно КККР на гр. Велико Търново представляваща поземлен имот с идентификатор № 10447.506.11, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4771/ 17.12.2010 г.

2. Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 13 800 /тринадесет хиляди и осемстотин/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/