Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 1175 на Великотърновски общински съвет във връзка с кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

 

РЕШЕНИЕ № 1294

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Допълва Решение № 1175 от 20.01.2011 год. със следния текст:

„Иновативното културно събитие- Летен оперен фестивал «Сцена на вековете» ще се проведе в период до 1 /една/ година след приключване на дейностите по проекта съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване.”

Всички останали клаузи на Решение №1175/ 20.01.2011 остават непроменени.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/