Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1296

 

І. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8, ал. 3, т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 2 и ал. 6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за провеждане на конкурс за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, намиращ се старо ВНВУ, корпус ІV, източен вход, етаж ІІ, представляващ последното в ляво по западния коридор помещение с обща площ 49,40 кв.м.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота за срок от 5 /пет/ години. До участие в него да бъдат допускани юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра.

ІІІ. В договора за безвъзмездно ползване на имота да бъде включена клауза, за неговото прекратяване, при започване на строителни работи в района.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/