Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 1297

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава актуализирана начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определени от оценител на имоти «Инвестстрой – 92» ЕООД, за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот VІ-6579 от строителен квартал 608 по ПУП на гр. Велико Търново, с идентификатор № 10447.515.538 по КК и КР на гр. Велико Търново, отреден „за жилищни нужди, обществено и делово обслужване”, с площ от 2 150 кв.м., актуван с АОС № 4616/ 04.03.2009 г., в размер на 331 100 лева без ДДС.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/