Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 1298

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава актуализирана начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определени от оценител на имоти «Инвестстрой – 92» ЕООД, за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 379 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Картала”, с идентификатор №10447.506.110 по КККР на гр. Велико Търново, отреден „за жилищно строителство”, с площ от 460 кв.м., актуван с АОС № 4868/ 04.04.2011 г., в размер на 35 500 лева без ДДС.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/