Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Ресен и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 1301

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет:

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Ресен, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-1/18.02.2010 г. на Общински съвет Велико Търново, на следните животновъди:

1.1. ЗП – ЦВЯТКО СИМЕОНОВ ГУШЕВ – ЕГН , с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Славяни” № 3, Заявление вх. № 94-ЦЦ-147/05.04.2011 г., притежаващ съгласно Декларация ЕРД над 24 месеца – 1 броя и ЕРД от 2 до 8 месеца – 1 брой – предоставят се за ползване 10,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 193001 – част с площ 10,000 дка по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 35,00 лв.

1.2. ЗП – ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ – ЕГН , с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Александър Стамболийски” № 16, Заявление вх. № 94-ЙЙ-70/02.02.2011 г., притежаващ съгласно Декларация ЕРД над 24 месеца – 25 броя – предоставят се за ползване 60,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 193012 – част с площ 60,000 дка, м. Панчев вир по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 210,00 лв.

1.3. ЗП – ВИДОРИНА АПОСТОЛОВА БОЙЧЕВА – ЕГН , с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Димитър Благоев” № 56, Заявление вх. № 94-ВВ-187/ 02.02.2011 г., притежаваща съгласно Декларация от 10.02.2011 г. ЕРД над 24 месеца – 3 броя – предоставят се за ползване 17,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 193010 – част с площ 17,000 дка, м. Бостанчетата по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 60,00 лв.

1.4. ЗП – КОЛЮ ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ – ЕГН , с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Средна гора” № 6, Заявление вх. № 94-КК-277/15.03.2011 г., притежаващ съгласно Декларация ЕРД над 24 месеца – 5 броя – предоставят се за ползване 18,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 193009 – част с площ 18,000 дка, м. Песка по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 63,00 лв.

1.5. ЗП – СИМЕОН ЙОВЕВ ДОЧЕВ – ЕГН , с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Александър Стамболийски” № 22, Заявление вх. № 94-СС-306/02.02.2011 г., притежаващ съгласно Декларация ЕРД над 24 месеца – 2 броя – предоставят се за ползване 15,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191015 – част с площ 15,000 дка, м. Горен червен бряг по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 52,00 лв.

1.6. ЗП – ЕТ „ВИКТОРИЯ – НЕЛКА КОПАРАНОВА” – БУЛСТАТ 104590948, с адрес на управление с. Ресен, ул. ”Сп. Карпусчиев” № 15, Заявление вх. № 5300-875/02.02.2011 г., притежаваща съгласно Декларация от 25.03.2011 г. ЕРД над 24 месеца – 8 броя, ДРД (овце) – 20 броя, ДРД (кози) – 6 броя – предоставят се за ползване 45,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191015 – част с площ 45,000 дка, м. Горен червен бряг по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 158,00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/