Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Къпиново и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 1303

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет:

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Къпиново, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-17/18.02.2010 г. на Общински съвет Велико Търново, на следния животновъд:

1.1. ЗП – МИРОСЛАВ САШЕВ НЕШКОВ – ЕГН , с постоянен адрес гр. В. Търново, ул. „Сергей Румянцев” № 12, Заявление вх. № 94-ММ-723/23.03.2011 г., притежаващ съгласно Декларация от 17.03.2011 г. ДРД (овце) – 31 броя и ДРД (кози) – 27 броя – предоставят се за ползване 52,223 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 040013 с площ 52,223 дка, м. Маринковата воденица по КВС на с. Къпиново за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 183,00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/