Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Русаля и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 1304

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Велико Търново:

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Русаля, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-10/18.02.2010 г. на Общински съвет Велико Търново, на следния животновъд:

1.1. ЗП – ЙОРДАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН 5207101508, с постоянен адрес с. Русаля, общ. В. Търново, Заявление вх. № 94-ЙЙ-148/25.03.2011 г., притежаващ съгласно Декларация от 21.03.2011 г. ЕРД над 24 месеца – 16 броя, ЕРД от 8 до 24 месеца – 2 броя и ЕРД от 2 до 8 месеца – 4 броя – предоставят се за ползване 100,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000049 – част с площ 80,000 дка, м. Отлака и поземлен имот № 000115 – част с площ 20,000 дка, м. Трапа по КВС на с. Русаля за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 350,00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/