Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 035014, местност „Устито”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „автокъща и автосервиз”, план-схема за водоснабдяване и трасе на външно кабелно захранване от 1кV.

 

РЕШЕНИЕ № 1307

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 035014, местност „Устито”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята , план-схема за водоснабдяване и трасе на външно кабелно захранване от 1кV., и промяна предназначението на поземлен имот № 035021 – полски път с площ от 481 кв.м, осигуряващ достъп до поземлен имот № 035014 .

За поземлен имот № 035014, местност „Устито”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново се определя предназначение за „смесено обслужваща и производствено-складова зона”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 30% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/