Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № № 83123.57.7, 83123.57.2 и 83123.57.8, по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Робова чешма”, землище на с. Шереметя, Община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „произвоствено-складови дейности и офис сграда”, план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, и парцеларен план за трасета на външни връзки за захранване с вода и електричество на имота и изграждане на трафопост 20/0,4кV.

 

РЕШЕНИЕ № 1309

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ №№ 83123.57.7,83123.57.2 и 83123.57.8 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ , местност „Робова чешма”, землище на с. Шереметя, община Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, и парцеларен план за трасета на външни връзки за захранване с вода и електричество на имота, преминаващи през ПИ № 83123.56.19 – полски път и изграждане на трафопост 20/0,4кV, промяна предназначението на част от поземлен имот № 83123.56.19 – полски път с площ от 1140 кв.м, осигуряващ достъп до поземлени имоти № № 83123.57.7, 83123.57.2 и 83123.57.8.

За поземлени имоти № № 83123.57.7, 83123.57.2 и 83123.57.8 по плана на новобразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Робова чешма”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „производствено-складови дейности и офис сграда”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,0 ;

минимална озеленена площ – 60% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/