Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Стара планина - ВТ” АД, гр. Велико Търново и проведен търг.

 

РЕШЕНИЕ № 131

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема информацията за сведение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/