Препис-извлечение от Протокол № 87

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 27.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната за периода 01.01 -31.03.2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1312

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от Александър Стойнов Чокоиски - Председател на Великотърновски Общински съвет за отчетния период 01.01 - 31.03.2011 година в размер на 40 /четиридесет/ лева.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/