Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Относно: Допълнение на Решение № 1176/ 20.01.2011 год. на Великотърновски общински съвет относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Изграждане и функциониране на областен информационен център-Велико Търново” по ОП „Техническа помощ”.

 

РЕШЕНИЕ № 1316

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Допълва свое Решение № 1176/20.01.2011 год. със следния текст:

„Предоставя за целите на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център-Велико Търново” помещение, находящо се в сграда с обществени функции общинска собственост с адрес гр.Велико Търново, бул. „България” №24, за период не по-малък от 5 /пет/ години, като за същото е предвиден ремонт.”

Всички останали клаузи на Решение № 1176/20.01.2011 год. остават непроменени.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/