Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1317

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2011 година и Приложение № 1 и Приложение №2 , неразделна част от нея.

Инвестиционна програма 2011 година – Отчет към 31.03.2011 година – Приложение № 3.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/