Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Дневен център” за възрастни хора в гр. Велико Търново, ул. «Константин Паница» № 1, считано от 01.03.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1322

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 5 и чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново и Годишен план към нея, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни хора в гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа”, ул. „Константин Паница” № 1, считано от 01.03.2012 г. , като форма за предоставяне на социални услуги в общността за възрастни хора, с цел превенция на социалната изолация и социалното изключване.

2. Предоставя помещения от имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 378/12.05.1998 г., оборудвани, обзаведени и адаптирани за нуждите на социалната услуга “Дневен център” за възрастни хора.

3. Финансирането на социалната услуга „Дневен център” в гр. Велико Търново, ул. “Константин Паница” № 1, считано от 01.03.2012 г., с капацитет – 30 потребители да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни хора в гр. Велико Търново, ул. “Константин Паница” № 1, считано от 01.03.2012 г., с капацитет – 30 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/