Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на социално предприятие „Работилница на мечтите” – шанс за защитена заетост и социално включване в общността създадено по Проект на Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, считано от 01.05.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1325

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 2, т.6 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.01-0049-C-0001, Великотърновски Общински съвет:

Дава съгласие дейностите на „Център за социално консултиране и подкрепена заетост” реализирани по Проекта, да продължат да бъдат предоставяни, считано от 01.05.2011 год. в социалната услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрасти и лица с увреждания над 18 години, гр. Велико Търново, ул. „Бойчо войвода” № 1.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за осигуряване на устойчивост, пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/