Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на социално предприятие „Работилница на мечтите” – шанс за защитена заетост и социално включване в общността създадено по Проект на Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, считано от 01.05.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1326

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.2, т.7д от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.01-0049-C-0001, Великотърновски общински съвет:

  1. Дава съгласие създаденото социално предприятие „Работилница на мечтите – шанс за защитена заетост и социално включване в общността” да продължи да функционира като част от трудово – терапевтичната дейност на Защитените жилища за лица с умствена изостаналост на територията на Община Велико Търново за гарантиране на устойчивост, считано от 01.05.2011 год.
  2. Възлага на Управителя на „Царевград – Търнов” ЕООД да сключи договор с Кмета на Община Велико Търново за продажба на изработените артикули в защитените работилници, с цел гарантиране устойчивостта на създаденото социалното предприятие по Проект на Община Велико Търново „Работилница на мечтите – шанс за защитена заетост и социално включване в общността”, реализиран с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG 051PO001-5.1.01 – „Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – Пилотна фаза”, Компонент 2: Подкрепа за създаване на нови социални предприятия.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за осигуряване на устойчивостта на социалното предприятие, считано от 01.05.2011 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/