Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2010 г., в които Община Велико Търново е съдружник

 

РЕШЕНИЕ № 1327

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 26 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2010 г., в които Община Велико Търново е съдружник.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/