Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Информация за резултатите дейносттта на „Пазари – Велико Търново” ООД.

 

РЕШЕНИЕ № 1329

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема за сведение Информация за резултатите от дейносттта на търговско дружество „Пазари – Велико Търново” ООД, в което Община Велико Търново е съдружник.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/