Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на начална цена и определяне начин на приватизация на общински нежилищен имот, представляващ „Магазин” на ул. „Независимост” № 18 - гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1334

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4,ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

1.Отменя решение № 848/ 18.03.2010 година относно, приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот , представляващ: „Магазин”, с идентификатор 10447.507.158.2.1 и със ЗП 64,40 кв.м.,заедно с 2/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10447.507.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново, целият с площ 160 кв.м.,който имот е част е от УПИ ХVІІІ-1080 от кв.81 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, с административен адрес ул. „Независимост” № 18, гр.Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 3 , ал. 3, т. 2, чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 796/ 21.01.2010 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

1.Приема начална цена в размер на 252 000 лева за продажба на общински нежилищен имот ,представляващ: “Магазин”, с идентификатор 10447.507.158.2.1 и със ЗП 64,40 кв.м.,заедно с 2/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10447.507.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново, целият с площ 160 кв.м.,който имот е част е от УПИ ХVІІІ-1080 от кв.81 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, с административен адрес ул. „Независимост” № 18, гр.Велико Търново.Сделката не се облага с ДДС.

2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване”, при стъпка в размер на 25 200 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 15 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 75 600 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF .

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30-дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/