Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: ОБЕКТ ПЪТ ІІ -55 „ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГУРКОВО” от км 11+170 до км 31+561.10 – горски фонд

 

РЕШЕНИЕ № 1337

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.73, ал.1 т.2 от Закона за горите, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде извършена процедура по промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, собственост на Община Велико Търново по приложените скици - проект, както следва:

1.1. землище с. Въглевци:

- проектен ПИ № 001117- част от ПИ № 001107 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 001116- част от ПИ № 001107 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000936- част от ПИ № 000925 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000938- част от ПИ № 000926 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000943- част от ПИ № 000928 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000946 - част от ПИ № 000932 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 001118- част от ПИ № 001108 по КВС, частна общинска собственост;

1.2. землище с.Райковци:

- проектен ПИ № 000985- част от ПИ № 000963 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000967 - част от ПИ № 000963 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000992 - част от ПИ № 000963 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 001013- част от ПИ № 000970 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 002509- част от ПИ № 002500 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 170013- част от ПИ № 170009 по КВС, частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/