Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение.

 

РЕШЕНИЕ № 1339

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 109012 – ливада с площ 0,784 дка, ІІ кат., м. „Самсии 9” по КВС на с. Въглевци, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 4878/28.04.2011 г. на Стефанка Маринова Стефанова от гр. Г. Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 19, вх. Б, ап. 3, която е призната за собственик със съдебно Решение № 820/15.10.2010 г. на ВТРС по гр. д. № 2240/2010 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на Стефанка Маринова Стефанова при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/