Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 134

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността Великотърновския Общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет

 

1. Освобождава Камен Алексиев – член на ПК по ОС

2. Освобождава Богдан Ковачев – член на ПК по ОРСТП

3. Определя Камен Алексиев за член на ПК по ОРСТП

4. Определя Богдан Ковачев за член на ПК по ОС

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/