Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1341

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място, актувано с акт за частна общинска собственост №4758/22.11.2010 г., представляващо 171/325 идеални части от поземлен имот с идентификатор №10447.515.451 по КККР на гр. Велико Търново, в полза на „Темпо-1” ЕООД Велико Търново, ул. „Зеленка” №2, представлявано от Станимир Стефанов.

2. Утвърждава експертната оценка на общинско място, актувано с акт за частна общинска собственост №4758/22.11.2010 г., представляващо 171/325 идеални части от поземлен имот с идентификатор №10447.515.451 по КККР на гр. Велико Търново, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 19 333 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на „Темпо-1” ЕООД Велико Търново, ул. „Зеленка” №2, представлявано от Станимир Стефанов.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/