Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1342

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на гр. В. Търново, представляващ имот с идентификатор 10447.16.211 по кадастралната карта на гр. В. Търново, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 10,338 дка, VІ категория, местност „Качица”, актуван с АОС № 4846/07.03.2011 г.

ІІ. Определя начална тръжна цена, равна на пазарната цена на имота въз основа на пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, регистриран по ЗНО, както следва:

1. За имот с идентификатор 10447.16.211 – в размер на 129 299 (сто двадесет и девет хиляди двеста деветдесет и девет) лева;

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/