Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища.

 

РЕШЕНИЕ № 1346

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет Велико предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище „ЗОРА – 1873” с. Дичин, представлявано от Председателя на НС – Мария Борисова Попова за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2011 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

- поземлен имот № 055001 по картата на възстановената собственост на землище с. Дичин, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 43,908 дка, ІV категория, м. Бочов бряст, актуван с АОС № 2577/15.02.2005 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/