Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на ПУП –план за регулация за част от квартали 78 и 101 по плана на с.Церова Кория, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1348

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.134, ал.2 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за част от квартали 78 и 101 по плана на с.Церова Кория: закриване на улица с ОК ОК 342-346 между квартали 78 и 101, тъй като мероприятието не е проведено; създаване на нова улица с ОК ОК 342-а – 342-б – 342-в – 342-г – 342-д – 346, между квартали 78 и 101 по съществуващи на място имотни граници и в съответствие с изискванията на ЗУТ относно габарита на уличната регулация, по кафявите линии, цифри и защриховки , съгласно приложения проект; промяна дворищната регулация между УПИ ІІІ-488, УПИ ІІ-481, УПИ ІV-489,490, УПИ V-498, УПИ VІІІ-495 и УПИ VІІ-494 от кв.78, в частта на съществуващите между тях имотни граници, по зелените линии и защриховки, съгласно приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/