Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 83123.53.42, по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Терасите”, землище на с.Шереметя, относно промяна предназначението на имота за „жилищни нужди”, план-схеми за водоснабдяване, електрификация и кабелна линия 20 кV и БКТП 20/0,4 кV към ПУП, и промяна предназначението на части от ПИ № 83123.0.185 – полски път с площ от 537 кв.м и ПИ № 83123.4.9 – полски път с площ от 365 кв.м осигуряващи достъп до ПИ № 83123.53.42 .

РЕШЕНИЕ № 1350

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за за ПИ № 83123.53.42,по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Терасите”, землище на с.Шереметя – промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване и електрификация, кабелна линия 20 кV и БКТП 20/0,4 кV към ПУП, и промяна предназначението на части от ПИ № 83123.0.185 – полски път с площ от 537 кв.м и ПИ № 83123.4.9 – полски път с площ от 365 кв.м осигуряващи достъп до ПИ № 83123.53.42. За поземлен имот № 83123.53.42,по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Терасите”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни ужди”, при следните устройствени показатели: височина на сградата – 7 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - 40 % ; коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8; минимална озеленена площ – 60% ; начин на застрояване – свободно / е/ . Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/