Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 052017, местност „Къс Хисар”, землище на с.Малки Чифлик относно промяна предназначението на имота за „Рекреационен развлекателен комплекс”, план – схеми за водоснабдяване, електрификация и комуникационен транспортен план към ПУП и промяна предназначението на част от ПИ № 46532.0.3 – полски път с площ 1185 кв.м, ПИ № 46532.71.3 – полски път с площ 97 кв.м, поземлен имот 46532.0.9 – полски път с площ 255 кв.м по КВС на землището на с.Малки Чифлик и част от ПИ № 83123.0.166 – полски път с площ 2403 кв.м по КВС на землището на с.Шереметя, осигуряващи достъп до ПИ № 052017.

 

РЕШЕНИЕ № 1351

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ одобрява Подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 052017, местност „Къс Хисар”, землище на с. Малки Чифлик относно промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване, електрификация и комуникационно транспортен план към ПУП, и промяна предназначението на част от ПИ № 46532.0.3 – полски път с площ 1185 кв.м, ПИ № 46532.71.3 – полски път с площ 97 кв.м, поземлен имот 46532.0.9 – полски път с площ 255 кв.м по КВС на землището на с.Малки Чифлик и част от ПИ № 83123.0.166 – полски път с площ 2403 кв.м по КВС на землището на с.Шереметя, осигуряващи достъп до ПИ № 052017.

За поземлен имот № 052017, местност „Къс Хисар”, землище на с. Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „Рекреационен развлекателен комплекс” при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 40 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,1, минимална озеленена площ – 50 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/