Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 1356

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ ІІ-35 от стр. кв. 9 по РП на с. Малки чифлик, община Велико Търново, останалата част от които е собственост на Свилен Петков Караколев с адрес в гр. Габрово, ул. „Елин Пелин” № 20, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №4 по протокол №1 от 12.01.2011 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Свилен Петков Караколев с адрес в гр. Габрово, ул. „Елин Пелин” №20, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация, с площ в размер на 108 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІІ-35 от кв.9 по плана на с. Малки чифлик, община Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 188 лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/