Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1357

 

1. На основание чл. 25, ал. 5 и във връзка с чл. 25 ал.3, т. 1 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет дава предварително принципно съгласие на СД „Сира-Василеви и сие” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Тридесет и шеста” № 12, представлявано от управителя Симеон Василев, за промяна предназначението на част от имот общинска собственост с цел осигуряване на транспортен достъп и осигуряване на пътна връзка в обхвата на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ №10447.151.25, землище гр. Велико Търново и план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП, приет с Решение №57 по протокол №6 от 20.04.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, както следва: ПИ №10447.151.26 – пасище, целият с площ от 40.614 дка, трета категория, актуван с АОС №4881/ 09.05.2011 г. - част с площ от 684 кв.м.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. СД „Сира-Василеви и сие” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Тридесет и шеста” №12, представлявано от управителя Симеон Василев, да извърши за своя сметка всички законоустановени процедури по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/