Препис-извлечение от Протокол № 90

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ.

 

РЕШЕНИЕ № 1359

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Определя за Делегат в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България

 

Александър Стойнов Чокойски – Председател на Великотърновски Общински съвет

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/