Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Покана от Управителя на „Пазари-Велико Търново” ООД, Велико Търново за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на “Пазари-Велико Търново” ООД, Велико Търново на 23.06.2011г.

 

РЕШЕНИЕ № 1361

 

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 137 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари –Велико Търново” ООД, Велико Търново на 23.06.2011г. от 10.00 часа в административната сграда на „Пазари-Велико Търново” ООД, Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „България” №1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 2 от дневния ред – след представянето на експерт-счетоводител, дипломиран одитор може да се гласува „За” с оглед защита интересите на Общината;

По т. 3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 5 от дневния ред – Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново” ООД да гласува „За” разпределение на печалбата за 2005г., 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г., като разпределението на дивидента е съобразно дяловото участие на съдружниците след приспадане на непокритата загуба от предходни години и „За” покриване на загубата за 2010г.;

По т. 6 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 7 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

По т. 8 от дневния ред – Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново” ООД да изиска от Управителя на дружеството да внесе във Великотърновски Общински съвет инвестиционната програма на дружеството за реконструкцията на пазара и бъдещи инвестиционни намерения, както и придружаваща я проектна, архитектурна и строителна документация в едно с финансов план за изпълнение на проекта за разглеждане и вземане на решение от Великотърновски Общински съвет.

По т. 9 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 24.06.2011 г. /следващия ден/ след проведеното Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново" ООД.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/