Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Подписване Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”

 

РЕШЕНИЕ № 1363

 

На чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Р България за 2011 година, Великотърновски общински съвет

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-05/2009/009 „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, явяващ се 1 473 583.29 лв. /един милион четиристотин седемдесет и три хиляди петстотин осемдесет и три лева и двадесет и девет стотинки / със срок на валидност до м. 15 март 2012 г. съгласно Приложение I, неразделна част от решението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/