Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

РЕШЕНИЕ № 1365

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

§1. В чл. 2а ал. 5 добива следния вид:

„В изпълнение на стратегията по ал.4 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост;
 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на вещни права или за предоставяне на концесия;
 3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
 4. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
 5. обектите по т.5 от първостепенно значение;
 6. други данни, определени от общинския съвет”

§2. В чл. 10 ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В изречение пето, след думата „тръжни” се добавя „и конкурсни”.

§3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

 1. ал.1 се изменя така:

„(1). Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на общинския съвет. Части от имоти –публична общинска собственост, предоставени за управление по реда на чл.12 от ЗОС, могат да се отдават под наем при условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.”

 1. В ал. 9 думите „не може да бъде по-дълъг от пет години” се заменят с думите „не може да бъде по-дълъг от десет години”.

§4. В Чл 32 ал.6 се изменя така:

„(6) Въз основа на доклада, Кметът на общината, в съответствие със своите компетенции, внася предложение до Общинския съвет или издава заповед за разпореждане. Предложението до Общинския съвет или заповедта се изготвят от отдел „Общинска собственост” и задължително се подписват от началниците на отдели „Общинска собственост” и „Правно-нормативно обслужване”. Към предложението задължително се прилага удостоверение за вещни тежести на имота, предмет на разпоредителната сделка; становище, изготвено от отдел „Правно-нормативно обслужване” въз основа на декларации относно вида, собствеността и характеристиките на имота, представени от съответните отдели, съхраняващи информацията; както и становище по отношение на финансовата целесъобразност за извършване на сделката, изготвено от Дирекция „Бюджет, икономика и инвестиции”.”

§5. В чл. 38 ал.2 се изменя така:

„(2) Разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове и конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”

§6. В чл. 41 Ал.6 се изменя така:

„(6) Продажбата по този ред се извършва по пазарни цени.”

§7. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 в края на изречение първо след думите „с имотите – общинска собственост” се добавят думите „и по реда и при условията на ЗОС.”

2. Ал.2 се изменя така:

„(2) Освен в случаите, посочени в ЗОС, замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или право на строеж върху имот – собственост на други лица, може да се извършва:

 1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
 2. между общината и друга община или между общината и държавата;
 3. в други случаи – при условия и по ред, определени в закон.”

3. Ал.5 отпада.

§8. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.2 в края на изречението думите „освен в случаите по чл.46 ал.2 т.2” отпадат.

§9. В чл. 49 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.3 думите „на идеални части от съсобствен имот” се заменят с думите „на частта на общината”;

2. Създава се нова т.4:

(4) откупуване на частта на физическите лица или на юридическите лица;

3. Досегашната т.4 става т.5 и добива следния вид:

(5) Замяна.

§10. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал.1 се изменя така:

„(1) Право на строеж върху терени общинска собственост се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината по пазарни цени и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. Когато в подробен устройствен план е предвидена застройка с религиозно, културно или образователно предназначение, при направено искане от юридически лица със съответен предмет на дейност, правото на строеж се учредява със заповед на кмета на общината след изрично упълномощаване за всеки конкретен случай от общинския съвет.”

2.Ал.2 се изменя така:

„(2) Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. С решение на общинския съвет може да се разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.”

3. Създава се нова ал.7 със следния текст:

(7) „Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността върху построения обект.”

4. Създава се нова ал.8 със следния текст:

„(8) Право на строеж за гаражи се учредява след решение на общински съвет от кмета на общината по пазарни цени след провеждане на публични търгове при следните условия и последователност:

 1. наличие на съгласие на ЕС по УТ при Община Велико Търново;
 2. наличие на собственост в определения поземлен имот;
 3. при липса на кандидати за някои от гаражите при посочените в т.2 условия, се обявява нов търг, до който за участие се допускат всички желаещи.

(2) Въз основа на резултатите от проведения търг кметът на общината издава заповед и сключва договор за учредяване право на строеж.”

§11. Текстът на чл. 55 добива следния вид:

„(1) Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения за елементи на техническата инфраструктура по смисъла на чл.64 ал.1 от ЗУТ през общински поземлени имоти се учредява без публичен търг или публично оповестен конкурс със заповед на кмета на общината на основание чл.193 ал.4 от ЗУТ след одобрен инвестиционен проект /влязъл в сила ПУП/;

(2) При изтичане на давностния срок по чл.67 ал.1 от Закона за собствеността и при нереализиране на отстъпеното право на строеж върху общинска земя, кметът на общината определя комисия, която да установи, че няма започнало фактическо строителство в имота въз основа на одобрени строителни книжа, след което предприема действия за разваляне на договора и възстановяване на владението на общината.”

§12. В чл.57 ал.2 и ал.3 се отменят.

§13. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

„(1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда – частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и в съответствие с предвижданията на влязъл в сила ПУП.

(2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения.

(3) Искането за право на пристрояване и/или надстрояване по ал.1 се депозира писмено до кмета на общината и съдържа име на предложителя, протокол от общо събрание на собствениците в случаи на съсобственост, нуждите, за които ще се използва имота и копие от влязъл в сила ПУП или предложение за изменението му.”

§14. Създава се нов чл.58а със следния текст:

„(1) Право на пристрояване и/или надстрояване на съществуващи сгради, изградени върху общинска земя, без обособяване на самостоятелен обект, се учредява на собствениците на сгради етажна собственост, на техни сдружения, от кмета на общината без търг или конкурс в съответствие с влязъл в сила ПУП.

(2) Правото на пристрояване или надстрояване по предходната алинея се учредява без решение на Общинския съвет, по пазарни цени, със заповед на Кмета на общината и договор.

(3) Заявлението по ал.1 се подава до кмета на общината от собственика на сградата или всички собственици в етажната собственост, към което се прилагат следните документи:

1. Декларация-съгласие с нотариална заверка съгласно Глава дванадесета от ЗУТ.

2. Документ за собственост.

3. Влязъл в сила ПУП-ПЗ или друг документ, съгласно изискванията на ЗУТ, доказващ възможността за извършване на надстрояването или пристрояването.

4. Документ за самоличност или регистрация на сдружението, удостоверение за актуално състояние, регистрация по ЕИК.

(4) Когато Община Велико Търново е собственик на имот в сграда – етажна собственост, съгласието за извършване на надстрояване или пристрояване се дава в писмена форма от Кмета на Общината след становище на Началник отдел „ОС”.

(5) Право на строеж за промяна предназначението на помещения в сгради, построени по силата на учредено право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, се учредява на собственика на помещенията след представяне на одобрен проект от Главния архитект на общината.”

(6) В случаите по ал.5 правото на строеж се учредява без търг или конкурс само със заповед на кмета на общината по пазарни цени, след което се издава разрешение за строеж.”

§15. Текстът на чл.86 ал.1 добива следния вид:

„(1) Задължителни документи за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс са:

 1. Заявление за участие по образец;
 2. Декларация по образец;
 3. Удостоверение за вписване в Търговския регистър. Ако търговецът не е вписан в регистъра, се представя съдебно решение за образуване на юридическото лице, актуално състояние и БУЛСТАТ;
 4. Регистрация за юридическо лице, което не е търговец;
 5. Изрично пълномощно за участие с нотариална заверка на подписа, ако се участва чрез пълномощник;
 6. Документ за закупени книжа;
 7. Документ за внесен депозит;
 8. Удостоверение за липса на задължения към общината.”

§16. Текстът на чл. 86 ал. 2 добива следния вид: „Изискванията по т. т. 3 и 4 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.”

§17. Навсякъде в текстовете на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество вместо „явен или таен търг или конкурс” да се чете „публичен търг с тайно или явно наддаване или публично оповестен конкурс”.

§18. В §1 от Допълнителните разпоредби се т.4 добива следния вид:

„4. Пазарните оценки на недвижими имоти общинска собственост за извършване на разпоредителни сделки и учредяване на вещни права върху тях, се изготвят от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители.”

§19. Създава се нов §8 от Преходните и заключителни разпоредби:

„8. Недовършените преписки до приемането на Промените в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от 23.06.2011 г. се довършват по новия ред.”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/