Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1366

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМЛ, чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 31, ал. 4 на Наредба №7 от 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (ДВ. бр. 45/99г.). в съответствие с Инструкцията за разработване на програми за намаляване па емисиите и достигане установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ). в които е налице превишаване на съответните норми (утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001 г. на министъра на околната среда и водите), Великотърновски Общински съвет

 

Приема предложената програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2013 т.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/