Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Определяне на резервен член в Комисията за провеждане на конкурс и оценка на предложенията на възложени обществени превози на пътници

 

РЕШЕНИЕ № 1368

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.17, ал. 5 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на МТС, Великотърновски Общински съвет

 

Определя Иван Велков Иванов за член в състава на Комисията за провеждане на конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община Велико Търново, от републиканска, областна и общинска транспортни схеми.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/