Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, начални цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в с.Пчелище, община Велико Търново и представляващи: Незастроен УПИ ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв. 45 и Незастроен УПИ V – „за обществено обслужване” от кв. 45.

 

РЕШЕНИЕ № 137

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл.4, ал. 2 от ЗПСК и чл. 31 ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1346/ 19.04.2007 година на Общински съвет, Великотърновски общински съвет

  1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти в село Пчелище – Община Велико Търново, както следва за: Незастроен УПИ ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв. 45, с площ 1397 кв. м. – 20 995 лева / сделката се облага с ДДС/; Незастроен УПИ V – „за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1635 кв.м. – 27 795 лева /сделката се облага с ДДС/.
  2. Определя стъпка на наддаване за посочените в т. 1 обекти, както следва за: Незастроен УПИ ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 - 2 000 лева; Незастроен УПИ V – „за обществено обслужване” от кв. 45 - 2 500 лева.
  3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за Незастроен УПИ ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 -7 000 лева; за Незастроен УПИ V – „за обществено обслужване” от кв.45 - 9 000лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договори за продажба на обектите да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/