Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот публична общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на спортна дейност и отдаване на части от него на лица, регистрирани по Търговския закон по решение № 545/ 16.04.2009 год. на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1373

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет удължава сроковете по т. І и т. ІІ на решение № 545/ 16.04.2009 год. до 31.03.2012 год. за предоставяне на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. „Краков” № 3, ДКС „Васил Левски”. В останалата си част решението остава непроменено.

ІІ. Възлага на Директора на ДКС “Васил Левски” да сключи допълнителни споразумения към действащите договори, съгласно настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/