Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Покана от Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите/ОСА/ на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново на 27.06.2011 г. и във връзка с Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ от 06.06 2011 г. за включване на нови точки в дневния ред

 

РЕШЕНИЕ № 1375

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, 233 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр.Велико Търново на 27.06.2011г. и предложение от миноритарните акционери за включване на нови точки в дневния ред да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.6 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.7 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.8 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.9 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.10 от дневния ред – да се гласува „против”.

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 28.06.2011 г. /следващия ден/ след проведеното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/