Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Свикано редовно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново на 28.06.2011г.

 

РЕШЕНИЕ № 1376

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2, чл. 25, т. 1 т. 5 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл.12, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” АД – гр.ВеликоТърново и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.6 от дневния ред - да се гласува „за”;

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 29.06.2011 г. /следващия ден/ след проведеното Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924" АД.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/