Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Покана от Съвета на Директорите на "ВТО МУЛТИКОМ" АД гр.Велико Търново за свикване на Общо събрание на акционерите на "ВТО МУЛТИКОМ" АД гр.Велико Търново на 29.06.2011 г. от 11 ч. в гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 14,В, ет.2.

 

РЕШЕНИЕ № 1377

 

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД гр.Велико Търново на 29.06.2011 г. от 11 ч. в гр. Велико Търново, от 11 ч. в гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 14, В, ет. 2, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.3 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.6 от дневния ред – да се гласува-след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 30.06.2011 г. /следващия ден/ след проведеното Общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ" АД.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/