Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища и през новата 2011/12 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1380

 

На основание чл. 17 ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, /1/ от ПМС 84 от 06.04.2009 год., Великотърновски Общински съвет

 

1. Предлага училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище”, съгласно Приложение 1 :

- ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория;

- ОУ „Христо Ботев” с. Ресен;

- ОУ „Христо Смирненски” с. Самоводене;

- ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван;

- ОУ ”Неофит Рилски” гр. Килифарево

- ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец

да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за 2012 година.

2. Съгласно чл. 7 /2/ от Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 год. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Списъка на училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище” и Решението на Общински съвет Велико Търново, в срок до 15 август 2011 год. да се изпратят в Министерството на образованието младежта и науката .

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/