Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование

 

РЕШЕНИЕ № 1381

 

На основание чл. 17 ал. 1, т. 3, чл. 21/1/ т. 23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски Общински съвет

 

  1. Предлага ОУ „П.Р.Славейков”, с. Церова кория да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.
  2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2011 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решението на Общински съвет Велико Търново за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/