Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура представляваща трасе на ел кабел 1 кV за захранване на обект «Логистичен център на ЦБА Търговия» ЕООД в ПИ № 035026, местност «Устито», землище на гр.Дебелец.

 

РЕШЕНИЕ № 1391

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура за подземен ел кабел 1кV захранващ обект «Логистичен център на ЦБА Търговия» ЕООД в ПИ № 035026, местност «Устито», землище на гр.Дебелец. Трасето на ел кабела започва от трафопост в ПИ № 039030, пресича ПИ № 030025 – общински полски път, тръгва успоредно и пресича ПИ № 0.390 – общински местен път, продължава в западната част на ПИ № 039025 – общински път и навлиза в ПИ № 035026.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/